Stypendia

Regulamin przyznawania stypendium naukowego w Społecznym Gimnazjum Doliny Strugu w Chmielniku

I.Postanowienia ogólne.

1.Stypendium naukowe w Społecznym Gimnazjum Doliny Strugu w Chmielniku udziela się uczniowi osiągającemu bardzo dobre wyniki w nauce i prezentującemu godną postawę. Ma ono służyć zmotywowaniu uczniów do dalszej solidnej pracy, jak również ma wspomóc ich materialnie w osiąganiu sukcesów edukacyjnych.

2.Stypendium naukowe w SGDS przyznaje uczniom Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy ucznia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

3.Wniosek o przyznanie stypendium zgłasza Dyrektorowi szkoły wychowawca ucznia najpóźniej dwa dni po każdym klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

II.Warunki przyznania stypendium naukowego.

4.Stypendium naukowe może otrzymać uczeń SGDS spełniający łącznie następujące warunki:
a)podczas klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych, w których uczestniczył w danym semestrze średnią ocen co najmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
b)bierze czynny udział w pracach na rzecz szkoły lub działa systematycznie w jednej z form pracy pozalekcyjnej.

5.Wysokość stypendium naukowego jest uzależniona od średniej ocen, o której mowa w pkt 4. w sposób przedstawiony w Tabeli 1.

 

Średnia ocen Wysokość stypendium naukowego w złotych
Od 4,50 do 4,74 30
Od 4,75 do 4,99 60
Od 5,00 do 6,00 100

 

6.Stypendium przyznaje się na okres jednego semestru i wypłacane jest jednorazowo przez Dyrektora szkoły w gotówce do 10-go dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym przyznano stypendium.

III.Postanowienia końcowe.

7.W szczególnych przypadkach Dyrektor szkoły w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim może dokonać zmiany wysokości stypendium lub jego zawieszenia.

8.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 IX 2007r.

 

 

 

Dodaj komentarz